Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inżynier Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inspektor Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry

Kierownik budowy - kim jest oraz czym się zajmuje

Minout Tarnowskie Góry
Rzeczoznawca budowlany w Tarnowskich Górach
Przeglądy domów - budowa
Budowa pod kontrolą Minout

Kierownik budowy - słów kilka

Kierownik budowy to osoba, która jest potrzebna w przypadka robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Są też przedsięwzięcia, na których wymagany jest nadzór kierownika budowy. Jeżeli w pozwoleniu na budowę uwzględniono zapis: "powołać kierownika budowy, zgłosić rozpoczęcie, prowadzić dziennik budowy", to w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej osoby.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy, w przypadku śmierci, bądź znacznego uszczerbku na zdrowiu pracownika budowy, może ponosić odpowiedzialność karną. Przepisy w tym zakresie reguluje art. 148 – 162 Kodeksu karnego.

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy zobowiązany jest do tego, aby sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając przy tym także specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych. W tym również planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 • 1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • 2) prowadzenie dokumentacji budowy;
 • 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • 3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 • a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
 • b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów
 • 3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • 3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
 • 3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • 3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
 • 4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • 5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • 6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • 7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • 8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • 9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 1 pkt 2.