Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inżynier Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inspektor Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry

Inspektor budowy - kim jest oraz czym się zajmuje

Inspektor budowy TG
Weryfikacja ścian na budowie
Sprawdzanie stanu technicznego budowy
Fundamenty - budowa pod kontrolą

Inspektor nadzoru budowlanego w skrócie...

Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, która sprawuje nadzór budowlany oraz współpracuje z organami kontroli państwowej. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się kontrolą obiektów budowlanych, które są stawiane typowo w celach mieszkalnych.

Insepktor nadzoru budowlanego może wejść na budowę i dokonać kontroli prac budowlanych, ale i również dokumentacji budowlanej. Sprawdzić może także projekt domu i niezbędne uprawnienia. W skrócie zatem sprawdza: dokumentację techniczną, projekt budowlany, zastosowane materiały do budowy oraz dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Inspektor budowy zajmuje się przyjmowaniem zawiadomień o nieprawidłowościach i zagrożeniach w obiektach budowlanych, a następnie ich usuwaniem. Inspektor może nałożyć karę na inwestora, wtedy gdy budowa nie jest realizowana zgodnie ze standardami bezpieczeństwa lub/i prawem budowlanym. Jeżeli budowa stanowi zagrożenie lub ma liczne nieprawidłowości - to może nakazać rozbiórkę obiektu. Inspektor budowlany bada również przyczyny wypadków na budowie.

Czy w przypadku budowy domu jednorodzinnego, potrzebny jest inspektor nadzoru budowlanego? Nie ma takiego obowiązku. Niemniej jednak, może się pojawić jeżeli zajdą jakiekolwiek wątpliwości - że coś przebiega niezgodnie z prawem. Sam inwestor, jeśli będzie chciał może zatrudnić inspektora budowy, aby zapewnić większe bezpieczeństwo. W takim razie, kiedy inspektor nadzoru budowlanego, jest wymagany? Wtedy, gdy kubatura budynku wynosi min. 2500 m3 bądź budynek cechuje się wysokim stopniem skomplikowania, np. biurowce, bloki.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

  • 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
  • 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.