Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inżynier Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Inspektor Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry
Kierownik Budowy - Marcin Janiczek - Minout Tarnowskie Góry

Przeglądy okresowe - roczne oraz pięcioletnie

Przegląd roczny budowy
Przegląd okresowy budynku

Jakie przeglądy okresowe wyróżniamy

Przeglądy roczne:

Właściciel lub zarządca obiektu ma ustawowy obowiązek przeprowadzania kontroli co najmniej raz w roku, sprawdzając stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także instalacji gazowych oraz przewodów kominowych(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę należy przeprowadzać raz w każdym roku kalendarzowym przy czym odstęp czasu między datą kontroli w danym roku, a datą kontroli w roku poprzednim nie musi być równy 365 dni (tj. 1 rok). Przy dokonywaniu kontroli corocznych nie ma zastosowania obowiązek badania instalacji elektrycznej.

Jeśli potrzebujesz przygotować ekspertyzę wykonania robót budowlanych, zużycia technicznego budynku lub stanu konstrukcji, to wtedy skorzystaj z usług rzeczoznawcy. Specjalista określi przyczyny usterek, np. pęknięcia ścian, nieodpowiednie ugięcia stropów, czy zawilgocenia konstrukcji.

Przeglądy pięcioletnie:

Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych stanowi, że zakresem okresowej 5letniej kontroli należy objąć również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, o których mowa w § 5 rozporządzenia, oraz wszelkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

Reasumując zakres kontroli 5-letnich obejmuje kontrolę elementów badanych każdego roku, a dodatkowo instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, a także estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, przy czym protokół pokontrolny powinien odzwierciedlać stan estetyczny obiektu, ale tylko w takim zakresie, w jakim może on wpływać na jego stan techniczny np. zewnętrzne ozdoby obiektu grożące oderwaniem się od obiektu.

Przeglądy roczne - kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na rok:

  • 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • 2) przeprowadza oględziny i wydaje ekspertyzy oraz opinie;
  • 3) ekspertyzy wykonania robót budowlanych.